Regulamin

Regulamin współpracy w ramach Programu Case Study

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie Case Study (dalej „Program”).

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem programu jest Monday Agencja Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-033) przy ul. Górskiego 9 (dalej zwana „Organizatorem”)

Partnerem Strategicznym programu jest firma Dell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4a.

Regulamin określa zasady udziału w Programie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Programu.

§ 2. Zasady udziału

 1. Program jest skierowany do partnerów handlowych firmy Dell Sp. z o.o.
 2. Program jest bezterminowy.
 3. Uczestnikiem Programu może być każda organizacja, która zrealizowała wdrożenie rozwiązań Dell Technologies u swojego klienta lub partnera. Organizacje, w których zostało zrealizowane wdrożenie, również zostają objęte Programem.
 4. Zgłoszenie chęci uczestnictwa do Programu następuje poprzez wypełnienie wniosku na stronie https://casestudyprogram.pl/ w czasie cyklicznego naboru wniosków. Firmy, które zgłoszą najciekawsze pomysły i z którymi Partner Strategiczny zrealizuje case studies, zostaną ogłoszone w terminach określonych na stronie https://casestudyprogram.pl/.
 5. Program Case Study to program dla partnerów i klientów, którzy chcą opowiedzieć historię wdrożenia rozwiązań Dell Technologies (typu: infrastruktura, storage, rozwiązania sieciowe, digital workplace etc.) w swoich organizacjach.
 6. Po zakończeniu cyklicznego naboru i analizie wniosków Partner Strategiczny wybierze uznaniowo firmy zwycięskie oraz wyróżnione. W sprawie realizacji case study z wybranymi firmami skontaktuje się przedstawiciel Partnera Strategicznego lub Organizatora.
 7. Firmy, które dostaną się do Programu jako zwycięzcy, zrealizują case studies w formie tekstowej (PDF + infografika) i wideo; otrzymają też pakiet komunikacyjny, całość o wartości do 10 000 USD. Firmy wyróżnione zrealizują case studies w formie tekstowej (PDF + infografika).
 8. Jeśli we wdrożeniu brali udział klienci lub partnerzy uczestników Programu, uczestnicy Programu zobowiązują się do przekazania danych kontaktowych do swoich partnerów lub klientów Organizatorowi w celach związanych z realizacją case study. Przekazanie danych kontaktowych może nastąpić dopiero po uzyskaniu na to zgód osób, których dane mają być przekazane.
 9. Realizacja case studies leży po stronie Organizatora. Case studies, zarówno w wersji tekstowej jak i wideo, przygotowane są na podstawie konsultacji z firmą biorącą udział w Programie.  Case studies po zaakceptowaniu oraz autoryzacji przez wszystkie strony wdrożenia zostaje opublikowane i objęte działaniami promocyjnymi (social media, spotkania z klientami, pisemne prezentacje przykładów wdrożeń, prezentacje wideo, publikacje prasowe, wystąpienia publiczne).
 10. Terminy realizacji case studies firmy biorące udział w Programie ustalają z realizatorem case studies – Organizatorem.
 11. Regulamin Programu jest dostępny na stronie https://casestudyprogram.pl/.
 12. W przypadku case study w formie wideo działania promocyjne związane z nagraniem zostają ujęte w Formularzu zgody na wykorzystywanie danych do celów referencyjnych, które strony podpisują przed publikacją nagrania. Formularz jest wysyłany do stron biorących udział w realizacji nagrania przez Organizatora i określa on działania reklamowe i marketingowe, które będą realizowane na kanałach firmy Dell Sp. z o.o. w związku z promocją case study. Formularz podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji danej organizacji zgodnie z danymi rejestrowymi lub na podstawie pełnomocnictwa.
 13. Udział w Programie dla uczestników jest bezpłatny.

§ 3. Dane osobowe i wykorzystanie wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W momencie przystąpienia do programu i wysłania wniosku poprzez stronę https://casestudyprogram.pl/ Uczestnik będzie proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, warunkującej udział w Programie.
 3. Kategorie danych zbieranych przez Administratora obejmują: imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko, adres email oraz numer telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzanie danych osobowych a także uprawnień osób, których dane są przetwarzane, w szczególności w zakresie dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://casestudyprogram.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Każda z osób uczestniczących w case study w formie wideo udzieli Partnerowi Strategicznemu oraz Organizatorowi zgody na udostępnienie i wykorzystanie swojego wizerunku. Zebranie indywidualnych zgód wizerunkowych od wszystkich osób, biorących udział w nagraniu jest warunkiem udostępnienia wideo na kanałach internetowych stron biorących udział w realizacji case study. Zgody na udostępnienie wizerunku w imieniu firmy Dell Sp. z o.o. gromadzi Organizator w formie pisemnej.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.